David Broza Song

David Broza

Bocheh el Hakirot | Crying to the Walls

Sunday, February 3, 2019
Posted in

Bocheh el Hakirot Shamaim shel etzev alai, vehalailah notef le’ito k’mo chelev haner chermesh hayare’ach kar – milemalah omer li lech hal’ah ve’al tishaver Rakevet halailah mele’ah ga’agu’a va’ani baratzif mechakeh k’mo lenes me’il shel b’didut li – karu’a omer li lanu’a ve’od lechapes Veshuv ga’agu’a pagu’a nagu’a bera’al zichronot gufi bli gufech shuv gove’a, […]

Read More ➜
David Broza

Yiyhe Tov | Things Will Be Better

Sunday, February 3, 2019
Posted in

Yiyhe Tov Ani mabit mehachalon vezeh oseh li dei atzuv ha’aviv chalaf avar lo mi yode’a im yashuv haleitzan hayah lemelech hanavi nihyah leitzan veshachachti et haderech aval ani od kan Veyihyeh tov yihyeh tov, ken lif’amim ani nishbar az halailah ho halailah itach ani nish’ar Yeladim lov’shim k’nafaim ve’afim el hatzava ve’acharei sh’nataim hem […]

Read More ➜
David Broza

Mitachat Lashamayim | Under the Sky

Sunday, February 3, 2019
Posted in

Mitachat Lashamayim Banu lechan mitachat lashamayim shnayim- kemo zug einayim Yesh lanu zman mitachat hashamayim beinataim- anu od kan. At va’ani (x3) vehamitah harechava latet ahava. Lailah va’yom (x3) vehachiyuch mitnatzel she’hu mitatzel. Banu lechan… Shneinu echad (x3) echad shalem ve’agol shalem vegadol. Boi niten (x3) ani eten lach latet latet li latet lach. Banu […]

Read More ➜
David Broza

Shir Ahava Bedui | Bedouin Love Song

Sunday, February 3, 2019
Posted in

Shir Ahava Bedui Tzlilei chalil el hacholot shel hamidbar hayah shole’ach litef hu et gufah harach vehasufah tarfah hakol chadal lihyot kmo hacholot ani rotzeh otach kmo sel’a az hivti’ach lo lindod shuv kmo hachol. Ksheharuchot oto litfu be’oz achaz bemot ha’ohel oznav atam hu lo lishmo’a lo linshom klal et hatzlil atah navad lachash […]

Read More ➜
Scroll to Top